สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มาตรากน หรือ แม่กน เป็นคำที่ประสมกับสระต่าง ๆ และมี น เป็นตัวสะกด เช่น นาน บิน นอกจากนี้ คำที่ประสมสระต่าง ๆ และมี ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา แต่อ่านออกเสียงอย่าง น สะกด ก็เป็นคำในมาตรากนหรือแม่กนด้วย เช่นคุณ เชิญ พร นวล กาฬ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

จุดประสงค์

๑.  ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

     - บอกลักษณะของคำในแม่กนได้

     - จำแนกคำแม่กนที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้

๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    - อ่านคำที่สะกดด้วยแม่กน ที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้

    - เขียนคำที่สะกดด้วยแม่กน ที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้

๓. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

   - ตระหนักถึงการอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

๑.  ใบงานที่ ๑๐ เติมคำมาตรากนลงในประโยค

๒.  ใบงานที่ ๑๑ หาคำที่สะกดด้วยมาตรากน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
ชั่วโมง เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง สนใจมาตรากน (๒) ๒๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน