สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มาตรากน หรือ แม่กน เป็นคำที่ประสมกับสระต่าง ๆ และมี น เป็นตัวสะกด เช่น นาน บิน นอกจากนี้ คำที่ประสมสระต่าง ๆ และมี ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา แต่อ่านออกเสียงอย่าง น สะกด ก็เป็นคำในมาตรากนหรือแม่กนด้วย เช่นคุณ เชิญ พร นวล กาฬ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

จุดประสงค์

๑. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

     - บอกลักษณะของคำในแม่กนได้

     - จำแนกคำแม่กนที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้

๒. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

   - อ่านคำที่สะกดด้วยแม่กน ที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง

    - เขียนคำที่สะกดด้วยแม่กน ที่ตรงมาตราและไม่ตรงมาตราได้ถูกต้อง

๓. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - ตระหนักถึงการอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ ๙ เรื่อง เขียนคำที่สะกดด้วยแม่กน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
ชั่วโมง เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง สนใจมาตรากน (๑) ๒๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน และบาทร้อยกรอง)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน