สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แม่กง หรือ มาตรากง คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กง มี ง งู เป็นตัวสะกดท้ายคำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

จุดประสงค์

๑. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    - บอกลักษณะของคำในแม่กงได้

๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

       - อ่านคำในแม่กงได้ถูกต้อง

       - เขียนคำในแม่กงได้ถูกต้อง

๓.  ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

      - ตระหนักถึงการอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ ๕ เรื่อง เขียนสะกดคำมาตรากง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
ชั่วโมง เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง ตามหามาตรา กง (๑) ๒๑ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงานและแบบฝึกอ่าน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน