สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

มาตรา ก กา หรือแม่ ก กา คือ คำหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น มา เสือ ตัว มือ เสีย ดำ ฯลฯ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

จุดประสงค์

๑.  ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

      - บอกลักษณะของคำในแม่ ก กา ได้

๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

      - อ่านคำในแม่ ก กา ได้ถูกต้อง

      - เขียนคำในแม่ก กา ได้ถูกต้อง

๓.  ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

       - ตระหนักถึงการอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ ๓ เขียนคำแม่ ก กา

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
ชั่วโมง เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง ไม่มั่วแม่ ก กา (๑) ๑๗ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน