สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. มาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้แม่ ก กา มีตัวสะกด เช่นมี เมื่อประสมกับ ด ลายเป็น มีด เป็นต้น

๒. มาตรา ก กา หรือแม่ ก กา คือ คำหรือพยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด เช่น มา เสือ ตัว มือ เสีย ดำ ฯลฯ

๓.  มาตราตัวสะกดมีทั้งหมด ๘ มาตรา คือ กก กด กบ กม เกย เกอว กง กน 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา             และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด

ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

จุดประสงค์

๑.  ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- จำแนกคำที่มีตัวสะกดและคำที่ไม่มีตัวสะกดได้

๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- อ่านและเขียนคำในแม่ ก กา ได้ถูกต้อง

- อ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง

๓.  ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- ตระหนักถึงการอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ ๑ ฝึกอ่าน จำแนกตัวสะกดและคัดลายมือ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๒ เรียนรู้คำนำไปใช้
ชั่วโมง เรียนรู้คำนำไปใช้
เรื่อง สนุกกับมาตราตัวสะกด (๑) ๑๕ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน