สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การผันวรรณยุกต์ คือ การออกเสียงที่เปลี่ยนไปตามเสียงของพยัญชนะและเสียงของวรรณยุกต์ ซึ่งบางคำมีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกัน วรรณยุกต์มี ๔ รูป ๕ เสียง

• คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูง ผันเสียงวรรณยุกต์ได้ ๓ เสียง คือ เอก โท จัตวา

• คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง ผันเสียงวรรณยุกต์ได้ ๕ เสียง คือ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

• คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำ ผันเสียงวรรณยุกต์ได้ ๓ เสียง คือ สามัญ โท ตรี 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด   

ป. 2/๒ เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

    - บอกหลักของการผันวรรณยุกต์อักษรกลางได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

    - ผันวรรณยุกต์อักษรกลางได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

     - เห็นคุณค่าของการผันวรรณยุกต์เพื่อการออกเสียงและเขียนคำให้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

๑. ปริศนาคำทาย

๒. ใบงานที่ ๑๐ เรื่อง ผันวรรณยุกต์อักษรกลาง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทบทวนชวนทำ
ชั่วโมง ทบทวนชวนทำ
เรื่อง รอบรู้ผันวรรณยุกต์(๑) ๑๐ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน