สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- อักษรสามหมู่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไตรยางศ์มีการจัดหมวดหมู่เพื่อแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
• อักษร สูง มี ๑๑ ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
• อักษร กลาง มี ๙ ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
• อักษร ต่ำ มี ๒๔ ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 มาตรฐานการเรียนรู้ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ตัวชี้วัด 
ป ๒/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย
จุดประสงค์ 
ด้านความรู้ความเข้าใจ (K)
    - จำแนกอักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
    - อ่านอักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำได้ถูกต้อง
ด้านคุณลักษณะ เจตคติค่านิยม (A)
    - ตระหนักถึงการอ่านและเขียนคำอักษรสามหมู่ให้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

๑. ใบงานที่ ๖ เรื่อง อักษรกลาง

๒. ใบงานที่ ๗ เรื่อง อักษรสูง

๓. ใบงานที่ ๘ อักษรต่ำ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทบทวนชวนทำ
ชั่วโมง ทบทวนชวนทำ
เรื่อง บอกย้ำอักษรสามหมู่(๑) ๘ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน