สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านแจกลูกและสะกดคำ เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานของการนำ เสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทำให้ออกเสียงคำต่าง ๆ ที่มีความหมายในภาษาไทย การแจกลูกและการสะกดคำบางครั้งเรียกรวมกันว่า “การแจกลูกสะกดคำ” เพราะในการสอนแจกลูกสะกดคำจะดำเนินไปด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้นักเรียนได้หลักเกณฑ์ทางภาษาทั้งการอ่านและการเขียนไปพร้อมกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ป 2/2  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

จุดประสงค์

   ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   -  บอกหลักของการแจกลูกสะกดคำได้

   ด้านทักษะ/ กระบวนการ (P)

   - อ่านและเขียนแจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง

   ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

   - เมีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

 - ใบงานที่ ๕ เขียนสะกดคำ

      

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทบทวนชวนทำ
ชั่วโมง ทบทวนชวนทำ
เรื่อง เล่าเรื่องสะกดคำ(๒) ๗ มิ.ย. ๖๔ (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน