สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านแจกลูกและสะกดคำ เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานของการนำ เสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทำให้ออกเสียงคำต่าง ๆ ที่มีความหมายในภาษาไทย การแจกลูกและการสะกดคำบางครั้งเรียกรวมกันว่า “การแจกลูกสะกดคำ” เพราะในการสอนแจกลูกสะกดคำจะดำเนินไปด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้นักเรียนได้หลักเกณฑ์ทางภาษาทั้งการอ่านและการเขียนไปพร้อมกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

 ป ๒/๘ มีมารยาทในการอ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด

                                       และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ

ป ๒/๔ ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษา

                                       และพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ป ๒/๒  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

      - บอกความหมายของคำศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

       ๑) อ่านแจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง

       ๒) เขียนแจกลูกสะกดคำได้ถูกต้อง

       ๓) อ่านเรื่องสวัสดีเพื่อนใหม่และตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

       - มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

 ใบงานที่ ๔ การแจกลูกสะกดคำ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทบทวนชวนทำ
ชั่วโมง ทบทวนชวนทำ
เรื่อง เล่าเรื่องสะกดคำ(๑) ๔ มิ.ย. ๖๔ (มีใบความรู้และใบงาน)
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน