สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑.  วรรณยุกต์ในภาษาไทย มี 5 เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรีเสียงจัตวา มีรูปเครื่องหมายบอก ระดับของเสียงอยู่เบื้องบนอักษร 4 รูป คือ ◌่ (ไม้เอก) ◌้ (ไม้โท) ◌๊ (ไม้ตรี) ◌๋ (ไม้จัตวา) จากหลักการผันวรรณยุกต์ ของไตรยางศ์เสียงกับรูปอาจไม่ตรงกันก็ได้

๒. ตัวเลขไทย เป็นอักษรตัวเลขที่ใช้แสดงจำนวนนับในภาษาไทย ประดิษฐ์ขึ้นโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยดัดแปลงมาจากตัวอักษร และมีต้นตอมาจากอักษรเทวนาครีของอินเดีย เช่นเดียวกับเลขอารบิก เป็นหนึ่งในไม่กี่ภาษา ที่ใช้ระบบจำนวนนับเป็นเลขฐานสิบ และมีการเปลี่ยนแปลงสัณฐาน จากอดีตสู่ปัจจุบันน้อยมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

   ป ๒/๑ บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และเลขไทย

จุดประสงค์

   ด้านความรู้ความเข้าใจ (K)

   ๑) บอกวรรณยุกต์ในภาษาไทยได้

   ๒) บอกตัวเลขไทยได้

   ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

   ๑) เขียนวรรณยุกต์ในภาษาไทยได้

   ๒) เขียนตัวเลขไทยได้

  ด้านคุณลักษณะ เจตคติค่านิยม (A)

   - เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนวรรณยุกต์และตัวเลขไทย

การวัดผลและประเมินผล

๑. เขียนคำตามรูปวรรณยุกต์ลงในสมุดงาน

๒. เขียนตัวเลขลงในสมุดงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ ๑ ทบทวนชวนทำ
ชั่วโมง ทบทวนชวนทำ
เรื่อง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวเลขไทย(๒) ๒ มิ.ย. ๖๔
แผนการสอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน
ครูผู้สอน ครูชนันรัตน์ บุญคงและครูพรนภา ผามบน