สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผู้ขาย คือ ผู้ที่นำสินค้าและบริการมาจำหน่ายให้กับผู้ซื้อ โดยได้รับเงินเป็นการตอบแทน ส่วนผู้ซื้อ คือ ผู้ที่นำเงินไปซื้อสินค้าและบริการตามความต้องการของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2  บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

จุดประสงค์

1. บอกความหมายของผู้ซื้อและผู้ขาย

2. จำแนกผู้ซื้อและผู้ขาย

3. เห็นความสำคัญของผู้ซื้อและผู้ขาย

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 7 เรื่อง ผู้ซื้อและผู้ขาย

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง ผู้ซื้อและผู้ขาย 23 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน