สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นการนำสินค้าหรือบริการมาแลกเปลี่ยนกัน โดยอาจตกลงกันว่าจะแลกเปลี่ยนสิ่งใดกับสิ่งใด หรืออาจมีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมี 2 ลักษณะ คือ การแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินและไม่ใช้เงิน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1  อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ

จุดประสงค์

1. บอกความหมายและความสำคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

2. วิเคราะห์ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

3. เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 6 เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ 18 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน