สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในการผลิตสินค้าและบริการ ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อจำนวน คุณภาพ และราคาของสินค้าและบริการ การใช้ทรัพยากรการผลิตที่หลากหลาย ส่งผลให้มีสินค้าหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ป.2/1  ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1. ระบุทรัพยากรที่หลากหลายในการนำมาผลิตสินค้าและบริการ

2. วิเคราะห์ผลของการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายในการผลิตสินค้าและบริการ

3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากร

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 5 เรื่อง ผลของการใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง ผลของการใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย 16 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน