สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สินค้าต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงเรียน เช่น สมุด ดินสอ กระดาน เก้าอี้ โต๊ะนักเรียน กระดาษ ล้วนเกิดจากทรัพยากรทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหล่านี้กว่าสำเร็จเป็นสินค้าให้เราได้ใช้ต้องใช้ทรัพยากรและผ่านกระบวนการผลิตมากมาย ดังนั้นเราจึงต้องใช้อย่างทะนุถนอม ใช้อย่างถูกวิธี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1  ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1 นักเรียนสามารถบอกสินค้าและบริการในโรงเรียนได้

2 นักเรียนวิเคราะห์ทรัพยากรการผลิตสินค้าและบริการในโรงเรียนได้

.2 นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง สินค้าและบริการในโรงเรียน

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง สินค้าและบริการในโรงเรียน 11 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน