สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในครอบครัวและในโรงเรียนล้วนเกิดจากทรัพยากรทั้งสิ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1  ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1 นักเรียนสามารถอธิบายทรัพยากรการผลิตได้

2 นักเรียนวิเคราะห์ทรัพยากรการผลิตได้

3  นักเรียนเห็นความสำคัญของทรัพยากรการผลิต

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ทรัพยากรการผลิต

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง ทรัพยากรการผลิต 4 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน