สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีมูลค่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ จะแบ่งออกเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น และทรัพยากรที่เกิดจากธรรมชาติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ป.2/1  ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1. อธิบายความหมายและประเภทของทรัพยากร

2 วิเคราะห์ประเภทของทรัพยากร

3. เห็นความสำคัญของทรัพยากร

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง ทรัพยากร

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 1 สินค้าและบริการ
ชั่วโมง สินค้าและบริการ
เรื่อง ความหมายและประเภทของทรัพยากร 2 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน