สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ซอฟต์แวร์ประมวลคำ สามารถใช้เพื่อสร้างงานเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการสร้างงานเอกสารนั้นจะต้องมีการจัดเก็บ แก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติมให้ตรงตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
 ว 4.2  ป.2/3
จุดประสงค์การเรียนรู้
  อธิบายการใช้งานซอฟต์แวร์ประมวลคำได้

การวัดผลและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถาม
- แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม
- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์    
 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยที่ 1 การใช้งานซอฟต์แวร์
ชั่วโมง การใช้งานซอฟต์แวร์
เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น (1) 1 มิ.ย. 64 (มีใบงานและคำถามหลังทำกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง และ ครูวณิดา ต่วนศิริ