สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปอด เป็นอวัยวะที่ตั้งอยู่ภายในทรวงอกทั้ง 2 ข้าง มีหน้าที่ฟอกเลือดเสียให้เป็นเลือดดี เพื่อให้หัวใจใช้สูบฉีดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

พ 1.2 ป.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน

จุดประสงค์

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

2. อธิบายวิธีดูแลป้องกันอวัยวะภายใน

3. บอกความสำคัญของอวัยวะภายในร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 3 เรื่อง ปอด   

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา
ชั่วโมง ร่างกายของเรา
เรื่อง ปอด 25 มิ.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ