สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หัวใจ ตั้งอยู่ในทรวงอกมีขนาดเท่ากำปั้นของเจ้าของ ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

 พ 1.2 ป.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน

จุดประสงค์

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

2. อธิบายวิธีดูแลป้องกันอวัยวะภายใน

3. บอกความสำคัญของอวัยวะภายในร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. บอกวิธีการดูแลรักษาหัวใจ                                                                                                                                   

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา
ชั่วโมง ร่างกายของเรา
เรื่อง หัวใจ 18 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ