สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- อวัยวะภายใน ได้แก่ สมอง หัวใจ ปอด ตับ ไต กระเพาะอาหาร และลำไส้

- ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ป.1/1 อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน

จุดประสงค์

1 บอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายใน

2 เห็นความสำคัญของอวัยวะภายใน

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ใบงานที่ 1 เรื่อง อวัยวะภายใน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 1 ร่างกายของเรา
ชั่วโมง ร่างกายของเรา
เรื่อง อวัยวะภายใน 4 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้และใบงาน)
แผนการสอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูสุจิตรา บุญธรรม และ ครูภัทรวรรธน์ เหงี่ยมสุวรรณ