สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบจำนวนสามหลักสองจำนวน

    - จำนวนที่มีเลขโดดในหลักร้อยมีค่ามากกว่าจะมากกว่า

    - ถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากัน จำนวนที่เลขโดดในหลักสิบมากกว่าจะมากกว่า

    - ถ้าเลขโดดในหลักร้อยมีค่าเท่ากัน และเลขโดดในหลักสิบมีค่าเท่ากัน จำนวนที่เลขโดดในหลักหน่วยมากกว่าจะมากกว่า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

      เพื่อให้นักเรียนสามารถ เปรียบเทียบจำนวนสามหลักสองจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากันโดยใช้เครื่องหมาย > <

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
               เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

               เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < (เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากัน) 21 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ