สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 เป็นจำนวนที่มีสามหลัก ได้แก่ 101 ถึง 999 โดย

   101 คือ 1 ร้อย กับ 1 หน่วย     

   510 คือ 5 ร้อย กับ 1 สิบ           

   999 คือ 9 ร้อย กับ 9 สิบ กับ 9 หน่วย

2.  1,000 หมายถึง 10 ร้อย หรือ   1 พัน                       

3. 1,000 เป็นตัวเลขแสดงจำนวนที่มีสี่หลัก

4. หลักลูกคิดแต่ละหลักจากขวาไปซ้ายแทนหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย และหลักพัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

    เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกจำนวนมากกว่า 100  ไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด

2. ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
   เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

    เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด 14 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ