สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ จำนวนที่มากกว่า 100  ไม่เกิน 1,000 อาจนับทีละ 100 ดังนี้  หนึ่งร้อย  สองร้อย สามร้อย ...  เก้าร้อย หนึ่งพัน

2. จำนวนที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 เป็นจำนวนที่มีสามหลัก ได้แก่ 101 ถึง 999 โดย

   101 คือ 1 ร้อย กับ 1 หน่วย

           

   510 คือ 5 ร้อย กับ 1 สิบ

             

   999 คือ 9 ร้อย กับ 9 สิบ กับ 9 หน่วย

3. 10 ร้อย คือ 1 พัน หรือ1,000 ซึ่งเป็นจำนวนที่มีสี่หลัก    

4. การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่าสามหลัก นิยมเขียนเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่น เพื่อให้สะดวกต่อการอ่าน เช่น 1,000 หรือ ๑,๐๐๐

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้การนับบอกจำนวน และแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                            
เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                    

เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 10 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ