สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ได้โดยการนับ

2. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ที่ไม่เกิน 100 อาจนับทีละ 1 2 5 และ10 ดังนี้ - หนึ่ง สอง สาม ... หนึ่งร้อย - สอง สี่ หก ... หนึ่งร้อย - ห้า สิบ สิบห้า ... หนึ่งร้อย - สิบ ยี่สิบ สามสิบ ... หนึ่งร้อย

3. การนับเพื่อบอกจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 ต้องนับทีละชุด จะได้ - หนึ่งร้อยเอ็ด หนึ่งร้อยสอง ... หนึ่งร้อยเก้า โดย แสดง 101 ด้วย 100 กับ 1 แสดง 102 ด้วย 100 กับ 2 . . . แสดง 109 ด้วย 100 กับ 9 - หนึ่งร้อยสิบ หนึ่งร้อยยี่สิบ ... สองร้อย โดย แสดง 110 ด้วย 100 กับ 10 แสดง 120 ด้วย 100 กับ 20 . . . แสดง 200 ด้วย 100 กับ 100 - หนึ่งร้อยสิบเอ็ด หนึ่งร้อยสิบสอง ... หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า โดย แสดง 111 ด้วย 100 กับ 10 กับ 1 แสดง 112 ด้วย 100 กับ 20 กับ 2 . . .แสดง 199 ด้วย100 กับ 90 กับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจ านวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์ 

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

  1. บอกจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200

  2. แสดงจ านวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)

เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 8 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ