สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ได้โดยการนับ

2. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ จำนวนที่มากกว่า 100   ไม่เกิน 200 อาจนับทีละ 10 ดังนี้ หนึ่งร้อย หนึ่งร้อยสิบ หนึ่งร้อยยี่สิบ หนึ่งร้อยสามสิบ ... สองร้อย โดย

 แสดง 110  ด้วย  100 กับ 10

 แสดง 120  ด้วย  100 กับ 20

 แสดง 130  ด้วย  100 กับ 30   

               .

               .

     .

  แสดง 200  ด้วย  100 กับ 100

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์

1 ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)                                                          

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

       1. นับและบอกจำนวนที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 โดยการนับทีละ 10

       2. แสดงจำนวนนับ จาก 100   ไม่เกิน 200

2 ด้านทักษะกระบวนการ (P)                                                                             
เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

3 ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)                                                                     

เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

 การประเมินจากแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 (โดยการนับทีละ 10) 7 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ