สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่างๆ ได้โดยการนับ 
2. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ อาจนับทีละ 2 ดังนี้ สอง สี่ หก ... หนึ่งร้อย
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0

จุดประสงค์

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

   เพื่อให้นักเรียนสามารถนับและบอกจำนวนไม่เกิน 100 โดยการนับทีละ 2

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

   เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

    เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินจากแบบฝึกหัด

2. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 2) 2 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ