สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

๑. เราสามารถบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ได้โดยการนับ

๒. การนับเพื่อบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ อาจนับทีละ 1 ดังนี้ หนึ่ง สอง สาม ... หนึ่งร้อย และอาจนับทีละ 10 ดังนี้ สิบ ยี่สิบ สามสิบ ... หนึ่งร้อย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ค 1.1 ป.1/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนดอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 และ 0
จุดประสงค์ 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)
    เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
    1. นับและบอกจำนวนไม่เกิน 100 โดยการนับทีละ 1 และนับทีละ 10
    2. แสดงจำนวนนับไม่เกิน 100
ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
    เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ 
ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A) 
    เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

๑. การประเมินจากแบบฝึกหัด

๒. การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 จำนวน
ชั่วโมง จำนวน
เรื่อง การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 1 และนับทีละ 10) 1 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบบันทึกกิจกรรม)
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ