สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว สามารถปฏิบัติได้โดยการสืบค้นจากหลักฐานต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสูติบัตร  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/2 ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์

1. อธิบายวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง

2. จำแนกหลักฐานที่ใช้สืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง

3. มีความสนใจศึกษาวิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 5 เรื่อง ข้อมูลของฉัน

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เวลาน่ารู้
ชั่วโมง เวลาน่ารู้
เรื่อง วิธีการสืบค้นข้อมูล 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน