สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในชีวิตประจำวันของเราต้องทำสิ่งต่าง ๆมากมาย บางครั้งต้องนัดหมายหรือวางแผนเพื่อจะทำสิ่งต่างๆ  หรือบางครั้งเราต้องเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง การใช้คำบอกช่วงเวลาที่ถูกต้องจะทำให้เราสามารถเรียงลำดับเรื่องราวได้ถูกต้อง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1 ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาได้

2. นักเรียนสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นฟังได้

3. นักเรียนเห็นความสำคัญคำบอกช่วงเวลา

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง คำบอกช่วงเวลา

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

     

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เวลาน่ารู้
ชั่วโมง เวลาน่ารู้
เรื่อง เหตุการณ์ในชีวิตเรา 1 ก.ค. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน