สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วันเวลามีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การรู้ช่วงเวลาจะทำให้รู้ว่าเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อใด เหตุการณ์ใดเกิดก่อน และเหตุการณ์ใดเกิดทีหลัง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1 ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถบอกคำช่วงเวลาได้

2. นักเรียนจำแนกคำบอกช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคตได้

3. นักเรียนเห็นความสำคัญคำบอกช่วงเวลา

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง คำบอกช่วงเวลา

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เวลาน่ารู้
ชั่วโมง เวลาน่ารู้
เรื่อง คำบอกช่วงเวลา 24 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน