สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปฏิทินเป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน และปี แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1 ใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน  และอนาคต

จุดประสงค์

1. นักเรียนสามารถบอกวันสำคัญในปฏิทินได้

2. นักเรียนวิเคราะห์วันสำคัญในปฏิทินได้

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ปฏิทิน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงาน เรื่อง วันสำคัญ

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เวลาน่ารู้
ชั่วโมง เวลาน่ารู้
เรื่อง วันสำคัญในปฏิทิน 17 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ จันทะแจ่ม , ครูอริษา แก้วไทรหงวน