สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านควรปฏิบัติตามกระบวนการทำงาน คือ วางแผนการทำงาน ปฏิบัติงานตามแผน และประเมินผลการทำงาน  เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  และได้ผลงานที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/4  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายหลักการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้
2 สามารถเขียนวิธีการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านได้
3 เห็นความสำคัญของการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน 

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 ช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน 23 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด