สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อุปกรณ์ของใช้ในบ้านเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน  เมื่อใช้ไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุดเสียหาย ถ้าเรารู้จักซ่อมแซมจะทำให้นำกลับมาใช้ได้อีกและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/4  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถบอกเครื่องมือประเภทต่างๆ ในงานช่างได้
2 สามารถเขียนลักษณะเครื่องมือในงานช่างได้
3 เห็นความสำคัญของงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 ช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง งานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง 16 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด