สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสื้อผ้าที่ตากแห้งแล้วควรเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการนำไปพับหรือรีดก่อนเก็บเข้าตู้เสื้อผ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถอธิบายขั้นตอนการจัดเก็บ พับเสื้อผ้าประเภทต่างๆได้
2 สามารถฝึกปฏิบัติการพับเสื้อผ้าประเภทต่างๆ ได้
3 เห็นประโยชน์ของการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลเสื้อผ้า

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 เสื้อผ้าของฉัน
ชั่วโมง เสื้อผ้าของฉัน
เรื่อง การจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผ้า 12 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด