สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบตามกระบวนการทำงานบ้านที่ถูกต้องจะช่วยให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพช่วยประหยัดเวลา แรงงาน ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ช่วยลดความสับสนในการทำงาน และมีแนวทางในการปรับปรุงข้อบกพร่องในการทำงานบ้านให้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1 สามารถให้เหตุผลในการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบได้
2 สามารถฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหารได้
3 เอาใจใส่งานงานบ้านอย่างเป็นระบบ

การวัดผลและประเมินผล

1 แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2 แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ 21 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด