สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดบ้านให้เหมาะสมกับงานบ้านจะทำให้การทำความสะอาดบ้านสำเร็จอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แยกแยะความแตกต่างของเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านได้
2. เขียนประเภทเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้านได้อย่างถูกต้อง
3. เห็นคุณค่าของเครื่องมือที่ใช้ในงานบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินผลงาน/ใบงาน

2. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในงานบ้าน 14 มิ.ย. 64 (ใบงาน - ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด