สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานบ้านร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย ส่งผลให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ง 1.1 ป.5/1 อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ป.5/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์

ง 1.1 ป.5/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1 สามารถอธิบายลักษณะของงานบ้านและมารยาทในการทำงานบ้านได้

2 สามารถฝึกปฏิบัติการทำงานบ้านได้

3 เห็นประโยชน์ของงานบ้านและมารยาทในการทำงานบ้าน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 งานบ้านน่ารู้
ชั่วโมง งานบ้านน่ารู้
เรื่อง งานบ้านและมารยาทในการทำงานบ้าน 7 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด
ครูผู้สอน ครูวิทยา ปัญญายืน และ ครูณัฐทิยา เนียมสะอาด