สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การเปรียบเทียบจำนวนคละกับจำนวนคละ ถ้าจำนวนนับใดมากกว่าจำนวนคละนั้นจะมากกว่า    

ถ้าจำนวนนับเท่ากันให้ เปรียบเทียบเศษส่วน  เศษส่วนใด มากกว่าจำนวนคละนั้นจะมากกว่า

2.  การเปรียบเทียบจำนวนคละกับ เศษเกิน  ทำได้โดยเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคละ  แล้วใช้หลักการการเปรียบเทียบจำนวนคละกับจำนวนคละเปลี่ยนจำนวนคละเป็นเศษเกิน  แล้วใช้หลักการการเปรียบเทียบ เศษส่วนกับเศษส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/4

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียงลำดับ เศษส่วนและจำนวนคละ

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วนและ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนคละ 7 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา
ครูผู้สอน ครุอาภาภรณ์ สุขสำราญ และ ครูพงศธร รอดจินดา