สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 4.2  ป.1/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถาม

2. แบบประเมินด้านทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์            

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย หน่วยที่ 1 การเปรียบเทียบ
ชั่วโมง การเปรียบเทียบ
เรื่อง ความเหมือนและความแตกต่าง (1) 7 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และคำถามหลังทำกิจกรรม)
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทองและครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทองและครูวณิดา ต่วนศิริ