สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เราใช้สีน้ำสร้างงานทัศนศิลป์ได้หลายวิธี รวมถึงการใช้เทคนิคภาพพิมพ์ด้วยเช่นกัน การทำภาพพิมพ์ฟองสบู่เป็นการสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยวิธีการง่ายๆ

เหมาะสำหรับเด็ก และยังสามารถนำมาต่อยอดเป็นงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.1/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ

ศ 1.2  ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1. สามารถบอกวิธีการใช้สีน้ำเทคนิคภาพพิมพ์ฟองสบู่ได้

2. สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีน้ำเทคนิคภาพพิมพ์ฟองสบู่ได้

             3. เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์งานศิลป์
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานศิลป์
เรื่อง ภาพพิมพ์ฟองสบู่ 5 ส.ค. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์