สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สีน้ำเป็นสีโปร่งแสง เวลาใช้จะต้องผสมน้ำในปริมาณที่มากพอสมควร เราใช้สีน้ำสร้างงานทัศนศิลป์ได้หลายวิธีเมื่อใช้สีน้ำเสร็จ ควรเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยและระมัดระวังไม่ให้สีถูกแสงแดด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.1/3 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

          ป.1/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ

ศ 1.2  ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1. สามารถบอกวิธีการใช้ การเก็บรักษาสีน้ำในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ได้

2. สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์โดยใช้สีน้ำเทคนิคเป่าสีได้

             3. เห็นคุณค่าของอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์

4. เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์งานศิลป์
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานศิลป์
เรื่อง เป่าสีทรงผม 29 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์