สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์มีวิธีการใช้การเก็บรักษาที่แตกต่างกันออกไป การที่เราจะสร้างงานทัศนศิลป์นั้นจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ถูกวิธี ตามรูปแบบของผลงานทัศนศิลป์แบบต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.1/3 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

ศ 1.2  ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1. สามารถบอกวิธีการใช้ การเก็บรักษาอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

2. สามารถวาดภาพอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้องตามชื่อและวิธีใช้งาน

             3. เห็นคุณค่าของอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์

4. เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสรรค์งานศิลป์
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานศิลป์
เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ 8 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์