สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีงานทัศนศิลป์อยู่รายล้อมรอบตัวของเรามากมาย งานทัศนศิลป์มีส่วนสำคัญและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนเราทั้งทางตรงและทางอ้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.1/3 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

ศ 1.2  ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

 1. สามารถอธิบายความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

 2. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

 3. สามารถวาดภาพระบายสีทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

              4. เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ศิลปะรอบตัว
ชั่วโมง ศิลปะรอบตัว
เรื่อง ทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน 1 ก.ค. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์