สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อารมณ์ความรู้สึกของคนเรามีหลายอารมณ์ สามารถแสดงออกได้ด้วยหลากหลายวิธีและการสร้างงานทัศนศิลป์ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแสดงออก โดยการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านการวาดภาพระบายสี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง

ศ 1.2  ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

1. สามารถบอกความรู้สึกของตนเอง

2. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

3. สามารถระบายสีบอกอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

             4. เห็นความสำคัญของการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านงานทัศนศิลป์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ศิลปะรอบตัว
ชั่วโมง ศิลปะรอบตัว
เรื่อง ชาร์จสีความรู้สึก 24 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์