สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีผลต่อความรู้สึกของคนเรา ทั้งความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดี ซึ่งเราสามารถสร้างผลงานทัศนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.1/2 บอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

          ป.1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง

ศ 1.2  ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

 จุดประสงค์

1. สามารถบอกความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้

2. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

3. สามารถวาดภาพแสดงความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้

4. สามารถวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกได้

             5. เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ศิลปะรอบตัว
ชั่วโมง ศิลปะรอบตัว
เรื่อง ความรู้สึกกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 17 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์