สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รูปร่าง หมายถึง เส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆ มีลักษณะเป็น ๒ มิติ มีความกว้างและความยาว ซึ่งสิ่งต่างๆรอบตัวของเรามีลักษณะ ขนาด และรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ป.1/1 อภิปรายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

             ศ 1.2 ป.1/1 ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์

 1. สามารถบอกรูปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้

              2. ระบุงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

 3. สามารถวาดภาพรูปร่างลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นได้

              4. เห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจสอบจากการตอบคำถามของนักเรียน

2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ศิลปะ
หน่วย หน่วยที่ 1 ศิลปะรอบตัว
ชั่วโมง ศิลปะรอบตัว
เรื่อง รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัว 10 มิ.ย. 64
แผนการสอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์
ครูผู้สอน ครูวรัญญา เฟื่องชูนุช และครูจิราภรณ์ พยัพพฤกษ์