สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพับถุงกระดาษได้ด้วยตนเอง เป็นการรู้จักนำวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และทำให้เกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.1/2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.1/3 ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. สามารถบอกขั้นตอนการพับถุงกระดาษได้

         2. สามารถปฏิบัติการพับถุงกระดาษได้

         3. มีความภาคภูมิใจในการพับถุงกระดาษได้ด้วยตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 3 กระดาษแปลงร่าง
ชั่วโมง กระดาษแปลงร่าง
เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (1) 10 ก.ย. 64
แผนการสอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร และครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร และครูศิริมา เนตรสุวรรณ