สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร โดยการนำไปล้าง ทำความสะอาด และจัดเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย จะทำให้นำมาใช้งานได้อย่างสะดวก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. บอกวิธีการจัดเก็บภาชนะใส่อาหารได้

         2. สามารถจัดเก็บภาชนะใส่อาหารได้อย่างถูกวิธี

         3. มีความรับผิดชอบในจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 2 หยิบจับให้ดี
ชั่วโมง หยิบจับให้ดี
เรื่อง การจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร 6 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร และครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร และครูศิริมา เนตรสุวรรณ