สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใช้ปกปิดร่างกายให้อบอุ่นและประดับตกแต่งร่างกายให้สวยงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ป.๑/๑ บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง

ป.๑/๒ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย

ป.๑/๓ ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

จุดประสงค์

         1. สามารถอธิบายความหมายและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้

         2. สามารถแยกแยะชนิดของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้

         3. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

การวัดผลและประเมินผล

1. การตอบคำถาม

2. ประเมินผลงาน/ใบงาน

3. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน (รายบุคคล)

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยที่ 1 แต่งตัวกันเถอะ
ชั่วโมง แต่งตัวกันเถอะ
เรื่อง เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 11 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ )
แผนการสอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร และครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูอรอนงค์ สุดสาคร และครูศิริมา เนตรสุวรรณ