สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น จะต้องสืบค้นและรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ  และตอบคำถามทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 บอกความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นได้

2 การสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์

3 เห็นความสำคัญของการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นจากหลักฐานที่พบในท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

ชิ้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงาน เรื่อง การสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่น

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 ย้อนรอยไทย
ชั่วโมง ย้อนรอยไทย
เรื่อง การสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่น 21 ก.ค. 64 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
แผนการสอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ